Почитувани,

Ве известуваме дека поради не усогласеност на веб страната со законот за заштита на лични податоци
веб страната не е повеќе достапна.

Со Почит

ЗЕЛС